Observatorio de Drogas

Investigación etnográfica en el ámbito de los consumos de drogas


Deja un comentario

Reflexions del Seminari de Polítiques de Reus. Gener 2015

El passat 22 de gener es va dur a terme el Seminari de Polítiques de Drogues a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. El Seminari va comptar amb dues ponències al voltant de l’actualitat de les polítiques de drogues; la primera de David Pere Martínez Oró el qual va proporcionar una visió global del fenomen de les drogues a través del recorregut històric de les polítiques de drogues a nivell mundial, i la segona d’Ernest Robelló, el qual va presentar la situació actual de les polítiques de drogues a diversos països de l’Àsia Central.

Segons Martínez Oró, les drogues han estat un element històric central en les politiques de salut pública. L’autor va mostrar com el fonament de les polítiques de drogues a nivell mundial és la moral puritana dels Estats Units. Aquest model extrapolat a través de les convencions de les Nacions Unides és l’anomenat prohibicionista, el qual esdevé un ordre moral el qual entén la substància com a generadora de problemes; així mateix aquest model situa al consumidor en una posició criminalitzada i estigmatitzada i formula les accions polítiques sota el parany de la bel·ligerància contra la substància, l’abstenció i el control de l’oferta. Segons Martínez Oró, les polítiques prohibicionistes han funcionat també com a boc expiatori per apuntar als col·lectius contraculturals que són crítics amb el sistema o els construïts com a «perillosos».

A nivell espanyol, també es va adaptar aquest sistema prohibicionista, però va ser cap als 80 amb el fenomen de l’heroïna quan es va prendre consciència que l’abstenció que promulgaven les polítiques prohibicionistes no funcionava, així que van emergir una sèrie de polítiques de reducció de danys. Aquesta van ser les primeres estratègies de trencament amb les polítiques prohibicionistes doncs es dóna assistència a usuaris més enllà de l’abstenció. Les polítiques de reducció de danys tenen l’objectiu de donar respostes pragmàtiques a les persones consumidores per a que es generin els menors danys possibles. Així mateix, la reducció de danys és una resposta tècnica i mèdica que reconeix i reivindica els drets dels consumidors.

David Pere Martínez Oró, Doctor en Psicologia Social

Així mateix, segons l’autor, a partir dels 90 es duu a terme en l’imaginari col·lectiu una resignificació dels consums, les substàncies estan presents més en els contextos socioculturals, entenent que es donen consums que no tenen perquè arribar a ser problemàtics, els consums recreatius. Martínez Oró és autor de la tesi de la Normalització dels consums de drogues, aquest procés, és un fenomen sociocultural que s’inicia quan els nous consum es van desvincular del món marginal de l’heroïna i van comportar conseqüències menys problemàtiques. En aquests anys, s’ha produït un assentament cultural, és a dir, per a les persones coneixedores del món dels consums, drogar-se en certs temps i contexts és un element funcional, acceptat i que no genera rebuig. Els consums han deixat de generar alarma en tant que el consum pot ser compatible amb les responsabilitats, així els consumidors es mantenen normalitzats. Martínez Oró afirma que la normalització és cada vegada més accentuada perquè per qüestions generacionals, cada vegada hi ha més població adulta que s’ha relacionat amb les drogues d’una manera satisfactòria.

D’aquesta manera, es posa de manifest la importància d’entendre el fenomen de les drogues més enllà de la substància; cal entendre que les drogues són un fenomen social complex que precisa d’una mirada global per a ser comprès. Cal entendre el fenomen dins la tríada substància, persona i context sociocultural.

Sota el títol “Polítiques de Drogues a l’Asia Central” Ernest Robelló va presentar una mirada a les polítiques de drogues a països com Uzbekistan, Kazakhstan, Kirguizistan, Afganistan i Turkmenistan. L’autor va realitzar una aproximació per donar compte que tot i ser d’índole prohibicionista, les polítiques de drogues a l’Àsia Central són una realitat allunyada del món occidental, són la conseqüència de la caiguda de l’Unió Soviètica. De fet, quan aquesta va caure, es van crear noves fronteres (a mà com a Àfrica), i els líders d’aquestes noves repúbliques eren els antics capos de la KGB, és a dir, policies que han generat oligarquies elitistes polaritzant així les societats. En aquests països la societat civil no està organitzada, està controlada per l’Estat i es permet una participació limitada.

Ernest Robelló, psicòleg

En aquestes contrades, les drogues són una qüestió de seguretat nacional, per tant, les polítiques són dissenyades al Ministeri de l’Interior, basant-se en la idea que l’Estat ha de protegir a la població de l’ús i abús de les “perilloses” substàncies, dotant així d’agència a les pròpies substàncies. L’autor va encunyar el concepte de NARCOESTAT per definir aquests estats en tant que existeixen una sèrie de “sindicats criminals” que busquen la no confrontació amb l’Estat, però que exerceixen de productors i distribuïdors de les diverses drogues.

El discurs oficial de l’Estat promulga la no existència de problemes envers les drogues, però ho fa invisibilitzant els consums de forma estratègica. Així s’ha reproduït un prohibicionisme més dur i salvatge, que situa al consumidor en una situació de vulnerabilitat a nivell sociocultural (estigma), econòmic (pobresa) i fins i tot vital (la pena de mort).

Robelló va mostrar com la Ruta de la Seda actualment s’ha convertit en la ruta de l’heroïna, el principal negoci de l’Àsia Central. Amb Afganistan com a primer productor d’opi al món, la resta de països de l’Àsia Central han esdevingut camins de distribució per abastir a les poblacions russes i fins i tot occidentals. L’autor, treballa com a coordinador de programes de salut pública a través de la Cooperació Internacional i va fer èmfasi en les dificultats d’intervenció. L’autor va posar de manifest les dificultats existents a nivell d’intervenció, no només pel model econòmic del sistema polític, si no que també perquè són molts els organismes internacionals implicats i des dels propis països aquesta intervenció internacional es veu com una amenaça dels valors tradicionals.

Així doncs, el Seminari va servir per entendre la complexitat de les polítiques de drogues a nivell mundial i la necessitat d’entendre el context sociocultural dels estats per contextualitzar les accions polítiques en relació a les drogues.

Una de les qüestions més importants de les jornades va ser la presència de diferents perfils professionals que formen part de l’acció de les polítiques de drogues. Metges, psiquiatres, psicòlegs/es, antropòlegs/es, infermers/es, educadors/es i investigadors/es es van trobar en aquest Seminari per debatre sobre l’actual situació de les polítiques de drogues. Al nostre parer, és important crear aquests punts de trobada entre diversos agents que estan implicats en aquest fenomen per tal de compartir coneixements i intercanviar sinèrgies que ens condueixin a treballar per a repensar les polítiques de drogues.

Públic de la jornada

Marta Mayoral Roca, Antropòloga social i cultural


Deja un comentario

Seminari de Polítiques de Drogues

El proper dijous 22 de gener es celebrarà a Reus el Seminari de Polítiques de Drogues. El Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus és l’impulsor d’aquesta trobada que reunirà als i les professionals de les polítiques de Drogues.

Seminari Polítiques Drogues

Ernest Robelló, investigador de l’Agència Alemana de Cooperació Internacional (GIZ) durà a terme una ponència sobre les polítiques de drogues a les ex-repúbliques soviètiques a l’Àsia central. El ponent mostrarà la seva experiència a l’Uzbekistan com a coordinador del Programa de Salut, fent èmfasi en els aspectes relacionats amb les polítiques de drogues de la regió i de les limitacions socioculturals en relació a la intervenció.

David Pere Martínez Oró, investigador de la Fundació Igenus,  realitzarà una ponència per reflexionar al voltant del procés de normalització i l’impacte del mateix en matèria de polítiques de drogues i d’intervenció.

D’aquesta manera, el Seminari esdevindrà un espai de reflexió i de discussió al voltant de les polítiques de Drogues.

Per a participar al Seminari i formalitzar la inscripció, podeu enviar un mail a: allort@grupsagessa.com

 


Deja un comentario

Presentación

La Fundación Igenus trabaja desde 1996 en proyectos de investigación en el ámbito de las drogas, tanto en el contexto español como internacional. Diferentes propuestas teóricas de las Ciencias Sociales entienden los consumos de drogas como un elemento propio de las sociedades humanas. En la actualidad los consumos de drogas presentan diferentes expresiones, por una parte unos consumos normalizados y en cierta medida tolerados socialmente, con consecuencias leves para los consumidores y su entorno, y otros consumos más problemáticos que acarrean problemas severos. En este contexto la propuesta de Igenus permite innovar en la investigación social para dilucidar la compleja relación de las drogas con las sociedades modernas.

La propuesta metodológica del Observatorio Etnográfico de Drogas de la Fundación Igenus se fundamenta en la tradición etnográfica de la antropología e incorpora el análisis de las políticas públicas. Esta imbricación metodológica permite al Observatorio ser un sistema continuo de alerta rápida, para ofrecer resultados de manera constante sobre las tendencias de los consumos de drogas y las implicaciones comunitarias. Tal propuesta permite reportar información sobre los contextos y los colectivos protagonistas de los consumos desde las posiciones de los consumidores, así como de los efectos comunitarios y sociales de las políticas de drogas.

Los resultados emergen a partir de la combinación del análisis de los datos cuantitativos y cualitativos. El objetivo último es proponer estrategias adecuadas al territorio dónde se realiza las investigación. El análisis microsocial de las situaciones permite dilucidar el valor simbólico que adquieren los consumos por parte de los protagonistas. El análisis macrosocial permite presentar los efectos y las consecuencias de las políticas de drogas a nivel comunitario. En última instancia los resultados de la investigación continua debe revertir en la mejora de la cohesión social y de la calidad de vida de la población.

Mediante la metodología etnográfica la Fundación Igenus desarrolla el Observatorio de Nuevos Consumos de Drogas (ONCD) en Cataluña. Además también ha implementado con éxito el sistema de investigación en Castilla- La Mancha (2005-2012); el País Vasco (2003-2005), y la Comunidad Valenciana (2009-2011). Estas experiencias de investigación han contribuido a poner en práctica políticas ceñidas a la realidad y con mayor posibilidad de éxito.

El equipo de investigación de la Fundación Igenus está formado por académicos procedentes de diferentes disciplinas de las ciencias sociales. El bagaje del equipo permite investigar la realidad de los consumos desde diferentes perspectivas, en consecuencia se ofrece unos resultados fundamentados empíricamente que posibilitan la intervención efectiva y eficiente. El equipo está formado por Catedráticos, Titulares de Universidad, técnicos de investigación, además de contar con especialistas para cada una de las tareas.

índex2